REGULAMIN SKLEPU

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 Informacje o sprzedawcy

1. Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień i wykonywania umów w Sklepie MAFOdesign, zwanym dalej Stroną internetową, prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem internetowym www.mafodesign.pl.
2. Strona internetowa ta prowadzona jest na terytorium RP w zakresie wykonywania na indywidualne zamówienie Kupujących zaproszeń ślubnych, winietek, zawieszek na alkohol oraz pozostałej papeterii ślubnej, a także papeterii związanej z innymi imprezami, takimi jak urodziny, chrzest, komunia, tj. zaproszeń urodzinowych, kartek urodzinowych, winietek, podziękowań, a także metryczek, zwanych dalej łącznie Produktami personalizowanymi.
3.  Wszelkie Produkty personalizowane są rzeczami nieprefabrykowanymi, wytworzonymi według specyfikacji Kupującego, na jego indywidualne zamówienie oraz służą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb w rozumieniu art. 38 pkt 3) ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumentach (Dz. U. z 2014 r., nr 827).
4. Strona internetowa prowadzona jest także w zakresie sprzedaży gotowych produktów prefabrykowanych, takich jak plakaty, kartki okolicznościowe oraz dekoracje handmade, zwane dalej Produktami gotowymi.
5. Właścicielem strony internetowej jest Magdalena Krzeska, zwana dalej Sprzedającym, prowadzaąca działalność gospodarczą pod nazwą MAFOdesign Magdalena Krzeska dostępna pod adresem: ul. Mieszka I 17/1, 75-124 Koszalin, prowadząca działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegająca wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisana pod numerem NIP:6692527493, Regon:364129878.
6. Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać: pod numerem telefonu 503126657  od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 17:00 lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@mafodesign.pl całą dobę, 7 dni w tygodniu.
7. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają bezwzględnie obowiązującym przepisom o ochronie konsumentów, jeśli Kupujący jest konsumentem. Jeśli jakikolwiek przepis Regulaminu jest sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami o ochronie konsumentów, nie ma on zastosowania w obrocie konsumenckim i Sprzedawca nie będzie go stosował w umowach z konsumentami.
9. Autorskie prawa majątkowe do treści znajdujących się na stronie Sklepu przysługują Sprzedającemu.

 

§ 2 Korzystanie ze sklepu

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Strony internetowej dostępnej pod adresem www.mafodesign.pl.
2. Warunkiem możliwości złożenia zamówienia na Stronie Internetowej przez Kupującego jest:
a) zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacja, która następuje z chwilą wysłania szczegółów Zamówienia do Sprzedawcy za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na Stronie internetowej;
b) zobowiązanie się do przestrzegania wszystkich zawartych w Regulaminie zasad przez Kupującego;
c) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu odczytu wiadomości wysłanej poprzez formularz oraz realizacji Zamówienia.
3. Ze Strony Internetowej może korzystać każda osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jednostka organizacyjna lub osoba prawna.
4. Do korzystania ze Strony Internetowej wymagane są: stały dostęp do Internetu, poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie – Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 2.0 oraz czynnie i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.
5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niedostosowania się Kupującego do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje.
6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili lub e-maili Kupujących jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Kupujący.
7. Sprzedawca ma prawo obciążyć Kupującego wszelkimi kosztami wynikającymi z podania nieprawidłowych danych podczas składania Zamówienia. Wszelkie koszty związane ze zmianą adresu dostawy (gdy zamówienie jest w trakcie dostawy) ponosi Kupujący. Kupujący zobowiązany jest zapewnić obecność swoją lub innej upoważnionej osoby w miejscu, do którego Produkt ma być dostarczony. Sprzedawca nie ponosi również odpowiedzialności za nieprzekazanie Produktu Kupującemu przez upoważnioną przez Kupującego osobę, która Produkt odebrała (np. sytuacja, gdy Produkt odebrał ktoś z rodziny, sąsiad).

 

§ 3 Ochrona danych osobowych

1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Kupujących.
2. Kupujący podaje następujące dane:
a. przy wysyłaniu wiadomości poprzez formularz kontaktowy:
– obowiązkowo: imię, nazwisko, adres e-mail
b. przy składaniu zamówienia za pośrednictwem formularza kontaktowego lub maila:
– obowiązkowo: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania(ulica, numer domu, lokalu, kod pocztowy, kraj), numer telefonu komórkowego oraz w przypadku Produktów personalizowanych: informacje mające znaleźć się na zaproszeniach, winietkach, metryczkach, tj. adres wydarzenia, data i czas, imiona i nazwiska gości oraz pozostałe dane niezbędne do spersonalizowania produktu.
– nieobowiązkowo: nazwa firmy, dodatkowy adres do wysyłki, dane do faktury (NIP), zdjęcia, inne dodatkowe informacje.
3. Podanie danych obowiązkowych jest dobrowolne, ale bez ich podania nie ma możliwości zawarcia i wykonania tej umowy.
4. Sprzedawca wykorzystuje dane osobowe Kupujących w celu przyjmowania, obsługi i realizacji zamówień oraz w celach rozliczeń i komunikacji z Kupującymi, na co Kupujący wyraża zgodę. 
5. Kupujący oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych uprawnieniach, a w szczególności o:
a. Prawie wglądu do jego danych osobowych, żądania ich korekty, uzupełnienia oraz usunięcia, taką wolę zgłasza on Sprzedawcy drogą elektroniczną;
b. Adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych (tj. Sprzedawcy)
c. Przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, którymi są:
– osoby świadczące usługi na rzecz Sprzedawcy, w zakresie związanym z działalnością Strony Internetowej, np. firma kurierska, drukarnia;
– Podmiot administrujący serwerem, na którym znajduje się Strona internetowa.

 

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ZAWARCIE UMOWY

§ 4 Zaproszenie do negocjacji


1. Treści zawarte na Stronie internetowej, w tym w szczególności prezentacje i opisy Produktów personalizowanych nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert przez Kupującego.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Produktów oraz cen Produktów znajdujących się na Stronie internetowej.
3. Zamówienia są przyjmowane poprzez formularz kontaktowy tj. za pośrednictwem strony internetowej.
4. Zamówienia składane poprzez formularz kontaktowy można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

 

§5 Składanie zamówienia poprzez formularz kontaktowy

1. Składa się ono z następujących etapów:
a) Kupujący wysyła wiadomość poprzez formularz zawierający szczegóły oczekiwanego Zamówienia;
b) Jeśli zamówienie dotyczy Produktu personalizowanego Sprzedawca sporządza Projekt – według szczegółów określonych przez Kupującego w wiadomości i wysyła w odpowiedzi na adres e-mail podany w formularzu; Jeśli zamówienie dotyczy produktu gotowego – nie dotyczą podpunkty c i d;
c) Kupujący może zgłaszać poprawki do Projektu Produktu personalizowanego aż do wypracowania satysfakcjonującej go wersji Projektu, odsyłając swoje poprawki poprzez e-mail do Sprzedającego;
d) Kupujący akceptuje Projekt i składa Zamówienie wysyłając odpowiedni e-mail z tą informacją;
e) Sprzedawca przyjmuje Zamówienie do realizacji wysyłając e-mail zwrotny.

2. Kupujący akceptuje Regulamin przy wysłaniu szczegółów Zamówienia do Sprzedawcy.
3. Kupujący w celu realizacji zamówienia podaje następujące dane:
a)  rodzaj i ilość zamawianych Produktów;
b) w przypadku Produktów personalizowanych także, zależnie od wybranego produktu – listę gości, która wykorzystywana jest w zaproszeniach w takiej formie, w jakiej Sprzedawca otrzymuje ją od Kupującego, nie ingeruje w jej treść ani błędy, np. ortograficzne (błędy w nazwiskach czy imionach gości); wzór zaproszenia, rodzaj kopert i ich ilość, treść zaproszenia, wzór metryczki, dane dziecka oraz inne niezbędne dane, a także dodatkowe uwagi.
4. Bezpośrednio przed przesłaniem szczegółów Zamówienia Kupujący ma możliwość zapoznania się z głównymi cechami zamawianego Produktu gotowego oraz produktu personalizowanego (opisem i informacjami o nim, w szczególności z danymi technicznymi i parametrami), cenie wraz z podatkami, opłatami za dostarczenie, usługi pocztowe oraz innymi kosztami oraz minimalnym czasie trwania zobowiązań wynikających z umowy.
5. Jedno Zamówienie Produktu Personalizowanego może dotyczyć minimum 10 sztuk jednego wzoru Zaproszenia i/lub dodaktów ślubnych (winietek, zawieszek, itp). Produkt gotowy nie ma minimalnej ilości sztuk od której zależy możliwość złożenia zamówienia.

6. W przypadku Zamówienia obejmującego Produkt personalizowany, po otrzymaniu szczegółów Zamówienia, Sprzedający wysyła Kupującemu, na e-mail, w orientacyjnym terminie do 3 dni roboczych od otrzymania Zamówienia sporządzony na podstawie danych zawartych w Formularzu Projekt Produktu personalizowanego, zwany dalej Projektem. Termin ten może ulec wydłużeniu w zależności od nakładu pracy potrzebnego na sporządzenie Projektu.
7. Wysłanie Zamówienia na Produkt personalizowany nie rodzi po stronie Kupującego obowiązku jego późniejszej akceptacji ani zawarcia umowy ze Sprzedawcą.
8. Na Projekcie elementy upiększające są zaznaczone symbolicznie, w którym będą miejscu, nie ukazują koloru i faktury.
9. Kupujący ma prawo zgłaszać poprawki do Projektu, opisując je w e-mailu zwrotnym.  Zgłaszanie poprawek jest darmowe i Kupujący może je zgłaszać do momentu uzyskania satysfakcjonującego go wyglądu zamawianego Produktu.
10. Na etapie od złożenia Zamówienia do akceptacji Projektu Kupujący i Sprzedawca nie mają obowiązku realizacji zamówienia i w każdej chwili mogą się z niego wycofać, bez żadnych roszczeń i kosztów.
11. Gdy projekt uzyska satysfakcjonujący dla Kupującego wygląd wysyła on maila z informacją o akceptacji projektu i złożeniu zamówienia. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza złożenie przez niego oferty (w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego) zawarcia umowy o wykonanie Zamówienia o szczegółach określonych w zaakceptowanym Projekcie.
12. Z chwilą złożenia Zamówienia Kupujący oświadcza, iż akceptuje Projekt w całości, iż sprawdził poprawność wszystkich danych, w szczególności iż brak jest błędów ortograficznych, stylistycznych czy interpunkcyjnych, literówek. Po akceptacji Projektu Kupujący nie ma już możliwości wprowadzania zmian w treści Produktu, personalizacji, rodzaju, koloru. Zamówienie zostanie wykonane według zaakceptowanego Projektu. Akceptacja Projektu jest równoznaczna z tym, iż Kupujący chce otrzymać Produkt personalizowany o takiej treści i w takiej formie, w jakiej zostały przedstawione w Projekcie.
13. Kupujący nie może powoływać się na niezgodność treści lub formy Projektu personalizowanego z jego oczekiwaniami, jeśli taka treść lub forma zostały przez niego zaakceptowane.
14. Zawarcie umowy o wykonanie Zamówienia Produktu personalizowanego o szczegółach określonych w zaakceptowanym przez Kupującego Projekcie następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.
15. Zawarcie umowy o wykonanie Zamówienia Produktu gotowego następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.
16. Kupujący będzie mailowo informowany statusie Zamówienia, tj. o czasie realizacji, wpłynięciu opłaty za zamówienie czy wysyłce.

 

WYKONANIE UMOWY

§ 6 Płatności

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych MAFOdesign Sklep są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
2. Koszty wysyłki produktów widoczne są na stronach produktów. O indywidualnych kosztach wysyłki Kupujący zostaje poinformowany podczas negocjacji i składania zamówienia.
3.  Sprzedawca wysyła Kupującemu informacje niezbędne do dokonania płatności w mailu z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
4. Kupujący dokonuje zapłaty za Produkt w następujących formach płatności: przelew – płatność dokonywana na konto wskazane w mailu wraz ze wskazanym tytułem przelewu lub pobranie – płatność przy odbiorze.
5. Datą zapłaty za Zamówienie wraz z kosztami przesyłki jest data uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
6. Kupujący  w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury z załącznikami, faktury korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
7. Sprzedający nie jest płatnikiem podatku VAT. Zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług. Kupujący nie może żądać od sprzedającego faktury VAT.

 

§ 7 Dostawa

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany przez Kupującego adres.
2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego. Wybór należy do Kupującego, o którym informuje Sprzedawcę mailowo.
3. Czas realizacji zamówienia wynosi od 4 do 7 dni roboczych zależnie od produktu. Przez czas realizacji zamówienia rozumie się czas od dnia zaakceptowania projektu Zamówienia w przypadku Produktów personalizowanych i od dnia złożenia zamówienia w przypadku produktów gotowych, do dnia wysyłki. Jeśli Kupujący wybrał przelew jako formę zapłaty – czas realziacji zamówienia rozpoczyna się w chwili wpłynięcia opłaty na konto, jeśli nastąpiło to po złożeniu Zamówienia lub akceptacji Projektu.
4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi indywidualnie przy każdym zamówieniu.
5. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.
6. Warunkiem wysłania Produktu jest dokonanie przez Kupującego zapłaty wraz z kosztami przesyłki, chyba że Kupujący wybrał płatność za pobraniem.
7. Wraz z Produktem Kupujący otrzymuje fakturę jeśli wyraził chęć jej otrzymania.
8. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostawy „za pobraniem” i nie odbiera przesyłki, jest on obowiązany do zwrotu poniesionych przez Sprzedawcę kosztów przesyłki do Kupującego i od Kupującego do Sprzedawcy oraz wszelkich innych kosztów poniesionych przez Sprzedawcę oraz naprawienia szkody, którą Sprzedawca poniósł.

 

ZWROTY I REKLAMACJE

§ 8 Odstąpienie od umowy

1. Odstąpienie od umowy dotyczy Produktów gotowych, tj. produktów prefabrykowanych takich jak, plakaty, kartki okolicznościowe niepersonalizowane oraz dekoracje handmade.
2. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie za pośrednictwem poczty lub drogą mailową, w terminie 30 dni (podstawa prawna: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem drogą mailową lub na adres Sprzedającego.
3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
4. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy podany w regulaminie.
5. Koszty zwrotu Produktu ponosi Kupujący.

 

§ 8 Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy

1.Zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumentach (Dz. U. z 2014 r., nr 827 Kupującemu będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdyż przedmiotem świadczenia jest  rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb – Produkt personalizowany.

 

§ 9 Rękojmia i reklamacje

1. W przypadku, gdy Produkt jest wadliwy, Kupującemu przysługują roszczenia z tytułu rękojmi na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i następnych.
2. W przypadku, gdy Kupujący nie jest konsumentem, Sprzedawca nie odpowiada za działania osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy, którym wykonywanie tej umowy powierza lub z pomocą których tą umowę wykonuje (np. operatorzy płatności, banki, firma kurierska, poczta).
3. W przypadku, gdy Kupujący nie jest konsumentem, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona, a z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania – ograniczona jest do sytuacji, gdy można mu przypisać winę umyślną lub rażące niedbalstwo.
4. Kupujący zobowiązany jest w tym celu niezwłocznie poinformować Sprzedawcę na piśmie, załączając szczegółowy opis wady Produktu (Reklamacja).
5. Reklamacje składa się poprzez jej przesłanie wraz z reklamowanym Produktem (ewentualnie materiałem zdjęciowym) oraz fakturą (jeśli Kupujący ją otrzymał), dokumentującymi dokonanie zakupu do Sprzedawcy oraz protokołem zniszczeń sporządzonym przy odbieraniu przesyłki (jeśli został sporządzony). Sprzedawca nie odpowiada za zaginięcie lub uszkodzenie przesyłki w transporcie dokonywanym na zlecenie Kupującego. Jeśli Kupujący jest konsumentem, brak materiału zdjęciowego oraz protokołu nie może stanowić wyłącznej podstawy odmowy uwzględnienia reklamacji, jeśli okoliczności zakupu Produktu mogą być ustalone na podstawie innych dowodów.
6. Reklamowany Produkt nie może być wysyłany Sprzedawcy za pobraniem.
7. Sprzedawca odmówi uwzględnienia reklamacji, gdy:
a. dotyczy ona treści lub formy jakiegokolwiek elementu, który jest zgodny z zaakceptowanym przez Kupującego Projektem Produktu personalizowanego (np. treść zaproszenia, kolor);
b. dotyczy ona cech Produktu, które są zgodne z jego opisem, z którym Kupujący miał możliwość zapoznać się przed złożeniem zamówienia (np. gramatura papieru, rozmiar)
c. Produkt ma błędy lub usterki wynikające z zaakceptowanego przez Kupującego Projektu lub są one autorstwa samego Kupującego, w szczególności dotyczy to błędów interpunkcyjnych, ortograficznych, stylistycznych, literówek w imionach lub nazwiskach gości lub treści zaproszenia.
d. jej podstawą są  różnice w wyglądzie Produktów wynikające z ustawień sprzętu komputerowego lub monitora (np. kolor, odcień nadruku, papierów ozdobnych, proporcje)
e. podstawą są subiektywne odczucia Kupującego, Produkt nie pasuje do koncepcji estetycznej Kupującego.
f. wady są wynikiem wszelkich przyczyn leżących po stronie Kupującego lub innego użytkownika;
g. wady polegają na uszkodzeniach mechanicznych, termicznych, chemicznych i wszystkich innych spowodowanych działaniem bądź zaniechaniem użytkownika lub działaniem siły zewnętrznej (np. przedarcie, zabrudzenie, rozlanie cieczy).
8. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
9. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

 

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu jest udostępniona wszystkim Kupującym na stronie internetowej www.mafodesign.pl/sklep/regulamin-sklepu/ w taki sposób, aby:
–  Kupujący przed zawarciem umowy, mógł ten Regulamin przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności, zgodnie z art. 384 §4 Kodeksu cywilnego;
– Kupujący oraz Sprzedawca mogli przechowywać treść Regulaminu w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim treść ta służy;
2. W razie wątpliwości co do treści Regulaminu, Kupujący może zwrócić się do Sprzedawcy z prośbą o wyjaśnienie znaczenia poszczególnych jego postanowień Regulaminu/umowy. Sprzedawca wyjaśni mu znaczenie tych postanowień.
3. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na Stronie internetowej.
5.  Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem: 01.08.2019 roku i ma zastosowanie do umów o wykonanie zamówienia zawartych od tego dnia.